Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2020

Zakończenie realizacji badania pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Dodane 2020-08-04 przez Mirela Kiełbasiewicz

Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego firma Dyspersja z Warszawy w okresie od 24 października 2019 roku do 9 lipca 2020 r.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na ocenę wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zakładanie podmiotów ekonomii społecznej i rozwój ich potencjału, a także na tworzenie w przedsiębiorstwach społecznych miejsc pracy, z uwzględnieniem ich jakości i trwałości. Ocenie poddany został również system wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, w tym działania prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej. Wykonawca badania oszacował również stopień realizacji wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS „Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych”.

Badaniem objęci zostali przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstw społecznych i instytucji lokalnych z ich otoczenia, a także uczestnicy projektów OWES.

Wyniki przedmiotowego badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutajPonadto zachęcamy do zapoznania się z broszurą oraz infografiką, które przedstawiają najważniejsze wyniki badania w syntetycznej formie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom badania za zaangażowanie.

 

„Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”- informacja o zakończeniu badania

Dodane 2020-06-23 przez Mirela Kiełbasiewicz

Miło nam poinformować, że Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania zakończyła realizację badania pt. „Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”, które było prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie: listopad 2019 – czerwiec 2020.

W badaniu, którego celem była ocena systemu realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 pod kątem udoskonaleń w obecnej perspektywie oraz lepszego zaprojektowania systemu w przyszłym okresie finansowania (2021-2027), wzięło udział szerokie grono respondentów zarówno pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020, jak również beneficjentów i wnioskodawców Programu (łącznie ponad 1850 ankiet i wywiadów).
Zakres ewaluacji obejmował dwa obszary badawcze. Pierwszy dotyczył oceny efektywności i skuteczności systemu realizacji RPO WK-P, w ramach którego analizie zostały poddane min.:

 • struktura instytucjonalna, podział zadań i kompetencji;
 • zasoby ludzkie w aspekcie ilościowym i jakościowym;
 • zasoby finansowe i materialne;
 • funkcjonalności systemów informatycznych;
 • główne bariery i ograniczenia funkcjonowania systemu realizacji RPO WK-P na jego poszczególnych etapach oraz możliwe środki zaradcze.

Drugi obszar badawczy dotyczył oceny specyficznych mechanizmów i instrumentów RPO WK-P tj. instrumentów finansowych, polityki terytorialnej (ZIT, OSI, ORSG, RLKS), Instytucji Pośredniczącej WUP oraz projektów powiązanych/ zintegrowanych. Wykonawca przeanalizował ich mocne i słabe strony, jak również przedstawił dobre praktyki w tym zakresie.

Zebrany materiał badawczy pozwolił sformułować szereg rekomendacji dotyczących przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawia poniższa infografika (tekst alternatywny) oraz broszura (tekst alternatywny), a szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym.

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji wyników badania  https://youtu.be/IAIcSc5f7Ew

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 

 

Rok 2019

Zakończenie realizacji badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 2019-12-19 12:11 przez Jolanta Konkel

Uprzejmie informujemy o zakończeniu badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”, które realizowało na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego konsorcjum trzech firm: Lider Projekt Sp. z o.o. jako lider konsorcjum wraz z partnerami: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Openfield Sp. z o.o.

Badanie trwało od 3 lipca do 17 grudnia 2019 roku.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na ocenę skuteczności oraz efektywności dotychczas zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci do lat 6.

W badaniach terenowych brali udział m.in.: beneficjenci RPO WK-P, rodzice lub prawni opiekunowie korzystający z opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, przedstawiciele JST, IZ oraz przedstawiciele (dyrektorzy) placówek niekorzystających ze wsparcia RPO.

Wykonanie niniejszego badania pozwoliło również ocenić stopień realizacji wskaźników rezultatu długoterminowego EFS takich jak:

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

 

Wyniki przedmiotowego badania przedstawione zostały w formie infografik, które prezentujemy poniżej natomiast szczegółowe analizy i wnioski znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 

Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - informacja o zakończeniu badania

Dodane: 2019-11-29 11:36 przez Mirela Kiełbasiewicz

Miło nam poinformować, że 19 listopada 2019 r. Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania zakończyła prace nad badaniem ewaluacyjnym pt. „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, które realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedmiotowa ewaluacja została rozpoczęta  23 maja tego roku i zakładała określenie w jaki sposób inwestycje społeczne wspierane w ramach programu przyczyniają się do poprawy jakości i dostępności usług społecznych i aktywnej integracji w regionie.

W toku realizacji badania pozyskano informacje od szerokiego grona respondentów m. in. beneficjentów i uczestników projektów działań z Osi priorytetowych 6 i 9. Ponadto badaniami terenowymi objęci byli pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (IZ RPO WK-P), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także przedstawiciele OPS, PCPR, podmiotów reintegracji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zebrany materiał badawczy oprócz wymiaru sprawozdawczego dla RPO WK-P 2014-2020 posłuży IZ RPO WK-P także  do zaplanowania działań z obszaru usług społecznych i aktywnej integracji w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawiają poniższe infografiki oraz kilkuminutowy filmik dostępny pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=Y7AVLW7U7k8, a szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 

 


Zakończenie realizacji badania pt. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Dodane: 2019-11-29 9:36 przez Mirela Kiełbasiewicz

Zakończono realizację badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”, które trwało od  24 kwietnia 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

Wykonawcą badania było konsorcjum, w składzie: Lider Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – lider konsorcjum oraz DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – partner konsorcjum.

Celem ewaluacji była ocena wpływu interwencji RPO WK-P 2014-2020 na sytuację uczestników projektów kierowanych do osób pracujących na regionalnym rynku pracy oraz ocena wpływu działań podjętych w ramach Programu na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach badania oszacowana została wartość wskaźnika długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Ewaluator dokonał również oceny skuteczności i użyteczności wsparcia kierowanego do osób pracujących w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawiają poniższe infografiki, a szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 

 

 


Zakończenie realizacji badania „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”

Dodane: 2019-09-23 11:36 przez  Mirela Kiełbasiewicz

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”, które trwało od  12 marca 2019 r. do 16 września 2019 r.

Celem ewaluacji była ocena funkcjonowanie instrumentu RLKS w okresie 2014-2020 oraz wypracowanie jego założeń na perspektywę 2021-2027.

Badanie realizowała Pracownia badań SOMA z Torunia.

Badania prowadzono w dwóch głównych obszarach tj.:

 1. Ocena wdrażania instrumentu RLKS, w którym weryfikacji poddano: cele i założenia programu (w tym m.in. kwestie wskaźników), problemy we wdrażaniu (z punktu IZ, LGD, beneficjentów i wnioskodawców) oraz możliwe do wprowadzenia usprawnienia w obecnym okresie programowania;
 2. Założenia instrumentu RLKS na lata 2021-2027, począwszy od założeń programowych samego instrumentu (m.in. obszary tematyczne, pożądane rodzaje projektów) po sposób wdrażania oraz możliwości finansowania.  

W wyniku realizacji badania określone zostały najistotniejsze dobre praktyki oraz bariery i trudności w realizacji projektów.

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.

 

Zakończenie realizacji badania „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”

Dodane: 2019-05-09 11:36 przez Jolanta Konkel

Biuro Ewaluacji informuje, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, które trwało od  lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Celem ewaluacji była ocena postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego.

Badanie realizowała firma Imapp Sp. z o.o. z Warszawy.

Badanie podzielono na 5 obszarów badawczych:

 1. Ocena postępu rzeczowego i finansowego RPO WK-P na lata 2014-2020;
 2. Analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa zawartej w Programie pod kątem zmian i aktualności potrzeb rozwojowych;
 3. Weryfikacja przyjętej logiki interwencji RPO WK-P 2014-2020;
 4. Analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz systemu instytucjonalnego realizacji Programu;
 5. Analiza polityk horyzontalnych.

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Natomiast skrócona wersja raportu znajduje się tutaj.

Graficzna prezentacja wyników badania znajduje się tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 

Rok 2018

Zakończenie realizacji badania „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane: 2018-12-14 9:36 przez Mirela Jamroży

22 listopada 2018 r. zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”, które rozpoczęło się  26 kwietnia 2018 r.

Celem ewaluacji była ocena realizacji działań podejmowanych w ramach  RPO WK-P 2014-2020 na rzecz edukacji w regionie pod kątem trafności wsparcia, skuteczności i efektywności.

Badanie realizowała firma EVALU Sp. z o.o. z Warszawy.

Analizy skupiły się na pięciu głównych obszarach tj. edukacji przedszkolnej, kształceniu ogólnym, pomocy stypendialnej, kształceniu zawodowym oraz edukacji osób dorosłych. W wyniku realizacji badania określone zostały najistotniejsze dobre praktyki oraz bariery i trudności w realizacji projektów.

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

W ramach badania przygotowano również infografiki, zawierające najważniejsze informacje otrzymane w trakcie realizacji badania, przedstawione w formie wizualnej:

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 

Rok 2017

Zakończenie realizacji badania ad hoc pt. „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane: 2017-11-2 12:36 przez Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania ad hoc pt. „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020”, które trwało od  kwietnia 2017 r. do  października 2017 r. Była to ewaluacja wewnętrzna realizowana przez pracowników Jednostki Ewaluacyjnej RPO WK-P na lata 2014-2020. Realizacja badania odbyła się przy współpracy i merytorycznym wsparciu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem ewaluacji była  ocena trafności i skuteczności sposobu realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Na podstawie zrealizowanych analiz określono, iż wszystkie gremia działające przy realizacji RPO WK-P 2014-2020 zostały powołane z zachowaniem zasady partnerstwa, natomiast poziom zaangażowania w prace poszczególnych kategorii partnerów jest ściśle powiązany z tematyką posiedzeń Komitetu/Grup.

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Zakończenie realizacji badania ad hoc pt. „Ocena dostępności RPO WK-P na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”

Dodane: 2017-11-2 12:29 przez Mirela Jamroży

Biuro Ewaluacji zakończyło realizację badania ad hoc pt. „Ocena dostępności RPO WK-P na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”, które trwało od marca do października 2017 r. Badanie zostało zrealizowane metodą hybrydową, tj. znaczna część zadań została wykonana przez Biuro Ewaluacji, natomiast badania ilościowe, wymagające odpowiedniego zaplecza technicznego i kadrowego, zostały zlecone Pracowni Badań SOMA z Torunia. Realizacja badania odbyła się przy współpracy i merytorycznym wsparciu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Celem badania było rozpoznanie możliwości i ograniczeń w aplikowaniu o środki finansowe przez organizacje pozarządowe w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wyniki badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom badania serdecznie dziękujemy.  


Zakończenie realizacji badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane: 2017-05-17 10:19 przez Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”, które trwało od 17 listopada 2016 r. do 4 maja 2017 r. Była to ewaluacja obligatoryjna, wynikająca z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.

Badanie zrealizowała Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Celem ewaluacji była  ocena przyjętych kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WK-P 2014-2020.  Ewaluatorzy dokonali również oceny funkcjonalności systemów informatycznych wykorzystywanych we wdrażaniu Programu.

Skrót wyników badania przedstawiają poniższe grafiki, a szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Rok 2016

Zakończenie realizacji badania pt. Ewaluacja ex-post RPO WK-P 2007-2013

Dodane: 2017-01-13 08:19 przez Damian Wiśniewski

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, które trwało od 27 czerwca 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.

Badanie realizowała Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Celem badania było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Analizy obejmowały także bardziej szczegółowe zagadnienia odnoszące się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, trwałości wsparcia, a także efektów podnoszenia konkurencyjności województwa. Ponadto ewaluatorzy dokonali oceny systemu realizacji Programu, identyfikacji barier/trudności w realizacji projektów oraz wskazali dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013.

Krótka prezentacja wyników badania znajduje się tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=vczVbTh_a40

Szczegółowe wyniki przeprowadzonego badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Rok 2015

Ewaluacja ex-ante

Zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. obowiązkiem Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 jest przeprowadzenie ewaluacji ex ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Projekt Programu został poddany ewaluacji ex-ante równolegle z jego sporządzaniem, w okresie tworzenia wspólnotowych i krajowych podstaw prawnych programowania operacyjnego i formowania ostatecznych wersji głównych dokumentów strategicznych. Okoliczności te stanowiły istotne uwarunkowania prac, zarówno zespołu autorskiego przygotowującego Program, jak i zespołu dokonującego ewaluacji.

Celem ewaluacji ex-ante była ocena logiki interwencji przyjętej w ramach projektu RPO WK-P na lata 2014-2020. Ewaluacja ex-ante udzieliła odpowiedzi na pytania sformułowane w dwóch podstawowych obszarach badawczych:

 1. ocena, czy planowane w ramach Programu interwencje publiczne znalazły uzasadnienie społeczno-ekonomiczne,
 2. ocena, czy realizacja tych interwencji przyczyni się do osiągnięcia pożądanych celów rozwojowych, zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb oraz problemów społeczno-ekonomicznych.

Proces ewaluacji ex-ante realizowany był w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmował proces badawczy z wykorzystaniem metod i technik ilościowych i jakościowych, dwie rundy warsztatów tematycznych oraz spotkania z ekspertami ds. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i badanie delfickie. Etap drugi polegał na zapewnieniu usługi doradczej przy negocjacjach RPO WK-P z Komisją Europejską. Ewaluatorzy w ramach usługi doradczej odnieśli się do wszystkich uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych oraz uwag KE przekazanych w procesie negocjacji. Ponadto przygotowali 4 suplementy  do raportu końcowego. 

Ponadto Ewaluatorzy dokonali podsumowania i usystematyzowania zmian wprowadzonych w ostatecznej wersji RPO WK-P 2014-2020 przyjętej przez Zarząd Województwa 8 grudnia 2014 r., będącej efektem ostatecznych ustaleń między Zarządem Województwa a Komisją Europejską. Wprowadzone zmiany zostały ocenione przez Ewaluatorów pozytywnie, jako zwiększające spójność i skuteczność programu, przy jednoczesnej zgodności z rekomendacjami zawartymi w raporcie końcowym z ewaluacji ex-ante.

Ewaluację ex-ante zrealizowało konsorcjum firm Agrotec Polska sp. z o.o. oraz Ecorys Polska sp. z o.o. w okresie od czerwca 2013 r. do stycznia 2015 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Pliki (w formacie .pdf): 

Ewaluacja ex-ante RPO WK-P na lata 2014-2020

Suplement nr 1 do raportu końcowego

Suplement nr 2 do raportu końcowego