Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 powołała, na okres realizacji Programu, Grupę Sterującą Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020. Grupa pełni rolę konsultacyjno-doradczą i pomaga zapewnić prawidłowy przebieg procesu ewaluacji. Członkowie Grupy reprezentują szerokie grono podmiotów i partnerów społeczno-gospodarczych zainteresowanych uczestnictwem w realizacji procesu ewaluacji Programu. Cel, zadania, organizację i zasady uczestnictwa określa Regulamin funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.


Działalność Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020:

Rok 2020

Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badania pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

(2020-09-29 8:30 przez Jolanta Konkel)

24 września 2020 r. odbyło się XI Posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P na lata 2014-2020 w formule zdalnej. W spotkaniu obok członków Grupy uczestniczyli również zaproszeni goście. Informację o stanie  realizacji zadań podejmowanych w 2020 r. przez Jednostkę Ewaluacyjną oraz  plany przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2021r. przedstawiła p. Jolanta Konkel kierownik Biura Ewaluacji.

W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pt.  „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Prezentację wygłosił Pan Tomasz Płachecki, przedstawiciel firmy DYSPERSJA, który w sposób syntetyczny przedstawił najważniejsze wyniki badania dotyczące m.in. wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, jakości oraz trwałości utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych miejsc pracy, a także oceny systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.

 

Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacje wyników badań ewaluacyjnych

(2020-01-21 8:30 przez Mirela Kiełbasiewicz)

21 stycznia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się jubileuszowe X Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu obok członków GSE uczestniczyli zaproszeni goście z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz IZ RPO WK-P. Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Z-ca Przewodniczącego GSE, która krótko omówiła zadania zaplanowane do realizacji przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2020.

W ramach spotkania odbyły się dwie prezentacje następujących badań ewaluacyjnych:

 • Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, którego wyniki przedstawił p. Michał Korczyński z Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania,
 • Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”, którego wyniki zaprezentowała p. Partycja Klimek przedstawiciel konsorcjum, w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o.o. jako lider konsorcjum oraz partnerzy konsorcjum: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Openfield Sp. z o.o.

 

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich.

Prezentacje:

Prezentacja wyników badania Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”- Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania,

Prezentacja wyników badania „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020 -  konsorcjum w skład którego wchodzą: w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o.o. jako lider konsorcjum oraz partnerzy konsorcjum: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Openfield Sp. z o.o.

Link do filmu prezentującego wyniki badania Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zdjęcia ze spotkania:

 

Rok 2019

Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacje wyników badań ewaluacyjnych

(2019-11-12 15:30 przez Jolanta Konkel)

Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 po raz dziewiąty spotkała się 7 listopada 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.

W spotkaniu obok członków GSE uczestniczyli zaproszeni goście z Lokalnych Grup Działania, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz IZ RPO WK-P. Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Z-ca Przewodniczącego GSE. Na początku spotkania pani Naczelnik wręczyła nominacje na nowego członka GSE RPO WK-P pani Hannie Zielińskiej p.o. Naczelnika Wydziału Wyboru Projektów EFS w Departamencie Wdrażania RPO.

Na spotkaniu przeprowadzono dwie prezentacje następujących badań ewaluacyjnych:

 • „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”. Wyniki badania przedstawiła pani dr Monika Kwiecińska-Zdrenka z Pracowni Badań Soma z Torunia, kierownik zespołu badawczego.
 • „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. O wynikach badań opowiedział pan Marcin Ługawiak członek zespołu badawczego, przedstawiciel konsorcjum w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o. o. – lider konsorcjum oraz DGA Spółka Akcyjna– partner konsorcjum.

Po omówieniu wyników badań pani dr Wiesława Gierańczyk Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przedstawiła prezentację pt. Eksperymentalne statystyki rynku pracy. Opowiedziała o prowadzonych pracach rozwojowych dotyczących opracowania metodologii i oszacowania liczby pracujących w gospodarce narodowej według głównego miejsca pracy i miejsca zamieszkania na poziomie powiatów, stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie gmin, miar wynagrodzeń brutto na poziomie powiatów oraz pracujących w gospodarce narodowej na poziomie NTS 4.  Przedstawione nowatorskie podejście z wykorzystaniem danych administracyjnych może być  źródłem informacji statystycznych pomocnych przy podejmowaniu świadomych decyzji ekonomicznych, gospodarczych i społecznych.

W ostatniej części spotkania pani Jolanta Rudnicka przedstawiła informacje na temat działań zrealizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2019 r. oraz plany na rok 2020. Obecnie Jednostka Ewaluacyjna odebrała raporty końcowe z trzech badań. Cztery badania są w toku, a w 2020 r. przewidziano do zrealizowania jeszcze trzy badania. Wśród działań ewaluacyjnych zrealizowano również szkolenie dla beneficjentów oraz zorganizowano IV Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną. Przeprowadzono również szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020 pt. „Learning agenda, czyli narzędzie wspierające realizację programu wiedzą z badań, analiz, monitoringu i ewaluacji”.  Na przyszły rok zaplanowano także szkolenia dla beneficjentów i członków GSE.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich.

Prezentacje:

Prezentacja wyników badania Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027 - z Pracownia Badań Soma z Torunia

Prezentacja wyników badania Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim -  konsorcjum w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o. o. – lider konsorcjum oraz DGA Spółka Akcyjna– partner konsorcjum

Prezentacja pt. Eksperymentalne statystyki rynku pracy 

Informacja sprawozdawcza na temat działań zrealizowanych w roku 2019 oraz planowanych do realizacji w roku 2020

Zdjęcia ze spotkania:


Podsumowanie warsztatów z tworzenia Learning Agendy

(2019-10-15 8:50 przez Mirela Kiełbasiewicz)

 

Dnia 11 października 2019 r. przedstawiciele Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P uczestniczyli w szkoleniu, na którym projektowali koncepcję Learning Agendy – planu wspierania wiedzą przyszłego programu operacyjnego. W tym celu uczestnicy – podzieleni na 4 grupy robocze (Przedsiębiorczość i innowacje, Środowisko i infrastruktura, Rozwój społeczny, Polityka terytorialna i potencjały endogeniczne) – pracowali nad kolejnymi etapami Learning Agendy, które polegały na:

 • określeniu celu interwencji i najważniejszych interesariuszy (wykonanie tzw. mapy interesariuszy),
 • wskazaniu kluczowych momentów programu (tzw. kamieni milowych),
 • rozpoznaniu potrzeb wiedzy, które wykazują decydenci na poszczególnych etapach realizacji interwencji (sformułowanie odpowiednich pytań),
 • zaplanowaniu, z jakich źródeł będzie czerpana wiedza (statystyka publiczna, systemy informatyczne do obsługi programu operacyjnego), w jakiej formie (notatki, infografiki, ekspertyzy, raporty, sprawozdania, ewaluacje) i jakimi kanałami (spotkania, panele dyskusyjne, konferencje, korespondencja mailowa) oraz jak będziemy ją dystrybuować do osób decyzyjnych.

Wyniki prac w poszczególnych grupach – usystematyzowane za pomocą fiszek na specjalnych planszach (patrz zdjęcia) – były wspólnie omawiane i dyskutowane. Spotkanie wieńczyło syntetyczne podsumowanie dokonane przez prowadzących.

Szkolenie miało na celu pomóc wypracować dodatkowe mechanizmy współpracy między poszczególnymi zespołami odpowiedzialnymi za programowanie RPO i system monitorowania i oceny programu, które w efekcie powinny udoskonalić proces jego realizacji.

Szkolenie w formie warsztatowej przeprowadzili dr Dominika Wojtowicz i dr Tomasz Kupiec z firmy EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. Spotkanie odbyło się w Business Link Toruń Toruński Inkubator Technologiczny (budynek Młyn Wiedzy), zaś organizatorem było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w szkoleniu.

 


Szkolenie dla członków GSE RPO WK-P pt. „Learning agenda, czyli narzędzie wspierające realizację programu wiedzą z badań, analiz, monitoringu i ewaluacji”

Uprzejmie informujemy, że 11.10.2019 r. odbędzie się szkolenie dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020. Celem szkolenia jest zaprojektowanie
Learning Agendy, tj. planu wspierania wiedzą przyszłego programu operacyjnego województwa. Atutem przedsięwzięcia jest jego warsztatowy charakter oparty na innowacyjnym sposobie planowania, którego kluczowymi elementami będą:

 • kalendarz wdrażania programu i jego strategiczne momenty,
 • potrzeby wiedzy głównych użytkowników będących interesariuszami programu,
 • różne źródła wiedzy i metody ich przekazywania (np. ekspertyzy, analizy, badania ewaluacyjne, raporty z monitoringu) – ich identyfikacji i integracja.

Warsztat w formie gry symulacyjnej poprowadzą eksperci posiadający doświadczenie w opracowywaniu metodologii badań i realizacji ewaluacji w zakresie interwencji publicznych oraz tworzeniu nowoczesnych narzędzi  badawczych.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 09:00 w Toruniu w Business Link Toruń Toruński Inkubator Technologiczny, ul. Władysława Łokietka 5
(Środkowe wejście do budynku Młyn Wiedzy).

Serdecznie zapraszamy członków Grupy Sterującej Ewaluacją.

 


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

(2019-04-23 8:50 przez Mirela Jamroży)

16 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na spotkaniu zostały przedstawione informacje z bieżących działań podejmowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną, sprawozdanie z procesu monitorowania wdrażania rekomendacji, a także informacje o pozostałych planach na 2019 r. Po spotkaniu członkowie GSE oraz inni zaproszeni goście mogli wysłuchać prezentacji wyników dwóch badań: „Ewaluacji mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” oraz „Ewaluacji działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich.

Prezentacje:

Informacja sprawozdawcza na temat działań zrealizowanych oraz planowanych do realizacji w roku 2019 

Prezentacja wyników badania Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – IMAPP Sp. z o. o.

Prezentacja wyników badania Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – EVALU Sp. z o. o

Zdjęcia ze spotkania:


Rok 2018

Szkolenie  dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020 pt. Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

(2018-11-21 10:50 przez Jolanta Konkel)

 

Szkolenie zorganizowane 19 listopada 2018 r. przez Jednostkę Ewaluacyjną zostało przeprowadzone przez dwie trenerki panią Katarzynę Sadło, prawniczkę, posiadającą bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z ochrony danych osobowych oraz panią Annę Matejczuk, pracownika firmy badawczej. Dzięki temu teoria i praktyka zostały połączone w jeden program szkoleniowy, który obejmował:

 • zasady i obowiązki związane z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych w ewaluacji;
 • regulacje współpracy z Wykonawcą badania w kwestii przetwarzania danych;
 • analizę ryzyka danych osobowych w ewaluacji oraz dobre praktyki ochrony tych danych.

Na tej podstawie uczestnicy mieli okazję poznać odpowiedzi na poniższe pytania.  

Ponadto uczestnicy aktywnie realizowali wyznaczone zadania w grupach. Jednym z takich zadań było przedstawienie procesu przetwarzania danych osobowych w ramach RPO.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w przyszłych przedsięwzięciach organizowanych dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.

Zdjęcia ze spotkania:


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

(2018-11-21 10:50 przez Jolanta Konkel)

19 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na spotkaniu zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2018 r. oraz plany na 2019 r. W trakcie spotkania zaprezentowano także wyniki „Analizy sposobów i metod rozpowszechniania oraz wykorzystywania wyników badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2009-2017”, które wskazują m.in. na konieczność większego zaangażowania ze strony pracowników wyższego szczebla w wykorzystywaniu wyników ewaluacji, a także dążenie do zmniejszania objętości sporządzanych raportów z badań, co może przyczynić się do zwiększenia ich przystępności i czytelności. Ważną kwestią jest również odpowiedni dobór technik przedstawiania wyników badań do grupy odbiorców. 

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka zapraszając na szkolenie pt. „Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście nowych wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”. Więcej informacji o szkoleniu znajduje się tutaj.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Prezentacja

Zdjęcia ze spotkania:


Nowe trendy wykorzystania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych - szkolenie  dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020

(2018-05-1612:22 przez: Mirela Jamroży)

Dnia 15 maja 2018 roku w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się  szkolenie dotyczące:

 • dostosowania tradycyjnych metod i technik jakościowych do zmieniającej się sytuacji społecznej, postępu technologicznego i przyzwyczajeń respondentów;
 • opracowania nowych metod i technik jakościowych w kontekście nowych możliwości, ale i ograniczeń badań społecznych;
 • analizy danych pozyskanych przy wykorzystaniu metod jakościowych.

 

nowe metody i techniki jakościowe

Szkolenie zorganizowane przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji UM WK-P w ciekawy sposób wraz z przedstawieniem dobrych praktyk, poprowadził Pan Michał Korczyński z Pracowni Badań i Doradztwa "Re-Source" z Poznania.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w przyszłych przedsięwzięciach organizowanych dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.

Zdjęcia ze szkolenia:


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

(2018-04-23 9:30 przez Mirela Jamroży)

19 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na spotkaniu Pani Iwona Wełnicka Kierownik Działu Analiz i Programowania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przedstawiła prezentację pt. „Zjawisko starzenia się mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w świetle badań i analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu”. Podczas prezentacji poruszone zostały kwestie dotyczące demografii w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku poprodukcyjnym z uwagi na proces starzenia się mieszkańców. Zaprezentowane zostały również wyniki badania z 2013 r., dotyczącego sytuacji życiowej i potrzeb osób starszych z województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście starzenia się społeczeństwa, które przeprowadzono w 2013 roku. W świetle tych badań omówione zostały usługi opiekuńcze realizowane w województwie. Ostatnim punktem prezentacji była charakterystyka projektów senioralnych realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Następnie pani Jolanta Rudnicka przedstawiła prezentację „Czy województwo kujawsko-pomorskie może rozwinąć się dzięki wsparciu unijnemu?” Punktem wyjścia było omówienie atutów i dziedzin stanowiących potencjał regionu, a następnie najważniejszych wyników realizacji programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 w naszym regionie. Na zakończenie przedstawione zostały dotychczasowe osiągnięcia w ramach perspektywy 2014-2020 oraz dalsze wyzwania dla rozwoju województwa.  

Pani Mirela Jamroży z Biura Ewaluacji przedstawiła informacje na temat realizacji badania „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020” oraz organizowanego szkolenia „Nowe trendy wykorzystywania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych”.

Natomiast pani Aleksandra Żuchowska z Biura Ewaluacji przedstawiła informacje o stanie zaawansowania prac nad badaniem pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” oraz o stanie prac nad aktualizacją Planu Ewaluacji RPO WK-P  na lata 2014-2020.

Po każdej prezentacji odbyły się krótkie dyskusje prowadzone przez Wiceprzewodniczącą, w której udział wzięli: Pan Dominik Śliwicki Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Pani Iwona Wełnicka Kierownik Działu Analiz i Programowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Pani Marzena Wilmanowicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz Pani Jolanta Metkowska Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka informując członków Grupy o planowanym szkoleniu pt. „Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście nowych wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”. Wspólnie ustalono, że najdogodniejszym terminem szkolenia będzie okres powakacyjny (wrzesień/październik). Następnie poproszono członków Grupy o zgłaszanie propozycji tematów kolejnych szkoleń zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami członków GSE. Na zakończenie przekazano informację o planowanej w 2019 r. konferencji ewaluacyjnej z prośbą o zgłaszanie swoich bądź innych kandydatur na prelegentów.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Prezentacja Biura Ewaluacji

Prezentacja „Czy województwo kujawsko-pomorskie może rozwinąć się dzięki wsparciu unijnemu?”

Prezentacja „Zjawisko starzenia się mieszkańców WK-P w świetle badań i analiz ROPS w Toruniu"

Zdjęcia ze spotkania:

 


Rok 2017

Podziekowanie dla GSE RPO WK-P 2014-2020 za udział w szkoleniu

(2017-11-30 9:15 przez: Mirela Jamroży)

W dniach 21-22 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020. Celem szkolenia było pokazanie poszczególnych etapów prac nad koncepcją badania ewaluacyjnego. Pozwoliło również zwrócić uwagę uczestników na potrzebę konsultacji i zaangażowania wielu stron zainteresowanych danym tematem badawczym. 

Szkolenie składało się z części teoretycznej i warsztatowej. W pierwszej części omówiono poszczególne elementy składające się na idealną koncepcję badania. Natomiast podczas warsztatów uczestnicy wypracowali wybrane elementy planowanego do realizacji badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów udziału w szkoleniu.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział.

 

Zdjęcia ze szkolenia:


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

(2017-10-27 11:30 przez Mirela Jamroży)

26 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się drugie w tym roku spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na początek uczestnicy spotkania wysłuchali informacji sprawozdawczej na temat działań zrealizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2017 r., którą przedstawiła pani Jolanta Rudnicka.

Następnie pani Jolanta Konkel oraz pani Aleksandra Żuchowska zaprezentowały wyniki badania realizowanego w formie ewaluacji hybrydowej pt. „Ocena dostępności RPO WK-P na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”. Przedstawiono rezultaty analizy desk research polegającej na przeglądzie dokumentów programowych pod kątem zaplanowanej w nich dostępności działań/poddziałań dla beneficjentów pochodzących ze środowiska pozarządowego. Omówione zostały również najważniejsze bariery w aplikowaniu o środki z RPO WK-P 2014-2020 przez organizacje pozarządowe na podstawie analizy ogłoszonych konkursów. Podsumowaniem prezentacji było omówienie najważniejszych rekomendacji z badania, które powinny zostać wprowadzone w celu ułatwienia organizacjom pozarządowym aplikowania o środki z Programu.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020”, którą przedstawiła pani Mirela Jamroży. Przybliżono rezultaty analizy członkostwa i reprezentatywności partnerów w Komitecie Monitorującym RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz Grupach roboczych utworzonych na rzecz realizacji Programu. Ocenie podlegała również dotychczasowa współpraca na poziomie programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Ponadto omówiono zidentyfikowane problemy i trudności, które pojawiły się w trakcie współpracy poszczególnych gremiów oraz rekomendacje, które należy wprowadzić w celu usprawnienia działalności Komitetu i Grup roboczych.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka informując członków Grupy o zadaniach planowanych do realizacji w roku 2018.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Prezentacja z badania „Ocena dostępności RPO WK-P na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”

Prezentacja  z badania „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020”

 

Zdjęcia ze spotkania:


Podziekowanie dla GSE RPO WK-P 2014-2020 za udział w szkoleniu

(2017-05-10 12:22 przez: Mirela Jamroży)

Dnia 8 maja 2017 roku członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją wzięli udział w szkoleniu pn. „Praktyczne relacje pomiędzy monitoringiem a ewaluacją”,  zorganizowanym przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Szkolenie przeprowadziła Pani Małgorzata Rulińska z firmy Adept S.C z siedzibą w Gdańsku. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę na temat efektywnego wykorzystania danych zdobytych w ramach monitoringu dla celów ewaluacyjnych: zarówno w kontekście planowania ewaluacji jak i ich przeprowadzania.

Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

- znaczenie systemu monitorowania i ewaluacji w realizacji polityki spójności w latach 2014-2020,

- system wskaźników, jako kluczowy element monitoringu i ewaluacji,

- możliwości wykorzystania danych monitoringowych w systemie ewaluacji.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów udziału w szkoleniu.

 

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział.

 

Zdjęcia ze szkolenia:


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

(2017-04-21 13:22 przez: Mirela Jamroży)

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje szkolenie pn. „Praktyczne relacje pomiędzy monitoringiem a ewaluacją”, którego celem będzie pozyskanie wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystania danych zdobytych w ramach monitoringu dla celów ewaluacyjnych: zarówno w kontekście planowania ewaluacji jak i ich przeprowadzania.

 

Data i miejsce spotkania

Szkolenie odbędzie się 8 maja 2017 r. od godz. 9:00 w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala 308.

 

Uczestnicy spotkania

Szkolenie skierowane jest do członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 lub do wyznaczonych przez nich zastępców.

Program

Program spotkania znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Aleksandra Żuchowska: Tel: (56) 62 15 867; e-mail: a.zuchowska@kujawsko-pomorskie.pl

Jolanta Konkel: Tel: (56) 62 15 927; e-mail: j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

 


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

(2017-03-30 14:22)

28 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na początek członkowie Grupy wysłuchali prezentacji pt. „Statystyka nie kłamie” przedstawionej przez panią Barbarę Ptaszyńską Z-cę Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. W prezentacji zostały poruszone kwestie metodologii prowadzenia badań statystycznych, które pozwoliły zrozumieć dlaczego niektóre informacje statystyczne mogą być postrzegane jako nieprawdziwe. Ponadto podkreślono jak ważne jest udzielanie rzetelnych i prawdziwych informacji podczas udziału w różnego rodzaju badaniach statystycznych. Interesująca również była informacja o możliwościach jakie daje korzystanie z portali: Bank Danych Lokalnych, STRATEG, Portal Geostatystyczny oraz Dziedzinowe Bazy Wiedzy.

Następnie pani Katarzyna Kasprzyk i pani Jolanta Konkel z Biura Ewaluacji przedstawiły koncepcje badań planowanych do realizacji w 2017 r., które wynikają z Planu ewaluacji oraz działań ad-hoc, tj:

 • „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie w ramach RPO WK-P 2014-2020”,
 • „Ewaluacja wdrażania instrumentu RLKS na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju (LSR) w ramach RPO WK-P 2014-2020”,
 • koncepcja badania ad-hoc dotycząca dostępności RPO WK-P dla organizacji pozarządowych,
 • koncepcja badania ad-hoc dotycząca realizacji zasady partnerstwa we wdrażaniu RPO WK-P.

Natomiast pani Mirela Jamroży z Biura Ewaluacji przedstawiła informacje o aktualnym stanie prac nad aktualizacją Planu Ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz stanie zaawansowania realizacji badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka informując członków grupy o szkoleniach planowanych w maju i na przełomie września i października br.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Prezentacja Biura Ewaluacji.pptx

Prezentacja Statystyka nie kłamie pdf.

Zdjęcia ze spotkania:


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja ex post RPO WK-P na lata 2007-2013”

W dniu 27 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Grupa Sterująca Ewaluacją wzięła udział w prezentacji wyników badania  pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.  Wyniki badania przedstawił Pan Michał Korczyński z Pracowni Badań i Doradztwa  „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Wykonawca omówił cele badania, którymi było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Ponadto przekazał wyniki analiz odnoszących się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, trwałości wsparcia, a także efektów podnoszenia konkurencyjności województwa. Ponadto ewaluator przedstawił wyniki oceny systemu realizacji Programu, identyfikacji barier/trudności w realizacji projektów oraz przytoczył dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele departamentów Wdrażania EFRR i Rozwoju Regionalnego oraz innych jednostek Urzędu Marszałkowskiego, a także beneficjenci biorący udział w badaniach jakościowych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

Prezentacja wyników badania:

Prezentacja (.pptx)

Zdjęcia ze spotkania:


Rok 2016

Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

(2016-12-14 09:22)

5 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie miało na celu przekazanie następujących informacji:

 • sprawozdania z działań zrealizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2016 r.;
 • prac dotyczących aktualizacji Planu Ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020,
 • planowanych działaniach ewaluacyjnych w 2017 r.

Tuż po spotkaniu odbyło się dwudniowe szkolenie dla członków Grupy w zakresie prawa zamówień publicznych w procesie organizacji ewaluacji.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Prezentacja (.pptx)


Podziękowanie dla GSE RPO WK-P 2014-2020 za udział w szkoleniu

(2016-12-12 09:08)

W dniach 5 i 6 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się szkolenie „Prawo Zamówień Publicznych w procesie organizacji ewaluacji”.

Szkolenie przeprowadził Pan Dariusz Koba z firmy Dariusz Koba Consulting Group z siedzibą w Koczargach Starych. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 lub wyznaczeni przez nich zastępcy. Jego celem było wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zastosowania prawa zamówień publicznych w procesie zlecania badań ewaluacyjnych, w szczególności w kontekście nowelizacji ustawy w 2016 r.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w szkoleniu.


Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

(2016-12-02 10:29 przez Damian Wiśniewski)

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.

Celem spotkania jest podsumowanie działań realizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2016 r. przy wsparciu GSE RPO WK-P. Ponadto na spotkaniu zostaną przedstawione plany na rok 2017.

 

Data i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2016 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala 308.

 

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu udział wezmą członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 lub wyznaczeni przez nich zastępcy.

 

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: j.rudnicka@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon:  (56) 62 18 653


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

(2016-05-13 11:40 przez Damian Wiśniewski)

Dnia 10 maja 2016 roku członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją wzięli udział w szkoleniu z wykorzystaniem gry symulacyjnej  pn. „Brokerzy wiedzy – skuteczne wykorzystanie analiz i ewaluacji do wspierania rozwoju regionu”, zorganizowanym przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Szkolenie przeprowadził zespół ekspertów z firmy EGO s.c. oraz Pracowni Gier Szkoleniowych. W trakcie gry uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup, które wcielając się w rolę jednostek ewaluacyjnych miały za zadanie wspomagać wiedzą decydentów wdrażających cztery różne przedsięwzięcia społeczno-gospodarcze w poszczególnych regionach. Warsztat oprócz gry obejmował sesje wykładowe na temat skutecznych strategii brokeringu wiedzy oraz dyskusje, podczas których eksperci i uczestnicy rozmawiali na temat powstałych podczas gry refleksji, a także przykładów  doświadczenia praktyków sektora publicznego. Gra miała na celu zdobycie, usystematyzowanie i wykorzystanie wiedzy dotyczącej analiz, raportów ewaluacyjnych, ekspertyz i badań naukowych wspierających rozwój regionu.

W trakcie gry uczestnicy uczyli się w jaki sposób dobierać plany badawcze do określonych problemów, a także poznali preferencje różnych decydentów co do form przekazywania wiedzy. Umiejętności zdobyte w trakcie symulacji z pewnością pomogą uczestnikom w procesie planowania badań i analiz oraz przygotowywania raportów w prawdziwych sytuacjach zawodowych.

Ekspertom oraz wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział.

 


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

(2016-05-05 09:36 przez Damian Wiśniewski)

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje szkolenie pt. „Brokerzy wiedzy – skuteczne wykorzystanie analiz i ewaluacji do wspierania rozwoju regionu”.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tego jak skutecznie wykorzystywać analizy, raporty ewaluacyjne, ekspertyzy i badania naukowe do wspierania rozwoju regionu - planowania polityki rozwojowej, poprawy płynności wdrażania projektów oraz oceny i wyjaśniania efektów przedsięwzięć.

Data i miejsce spotkania

Szkolenie odbędzie się:

10 maja 2016  r. w Sali patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Uczestnicy spotkania

Szkolenie skierowane jest do członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020. 

Program

Program spotkania znajduje się tutaj.

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: m.jamrozy@kujawsko-pomorskie.pl; j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon: (56) 62 18 695, (56) 62 18 649


Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

(2016-02-10 07:37 przez Damian Wiśniewski)

22 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący Planu ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz zapoznali się z działaniami ewaluacyjnymi przewidzianymi do realizacji w 2016 r. Następnie zostały omówione i przedyskutowane szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla dwóch badań „Ewaluacja ex-post RPO WK-P na lata 2007-2013” oraz „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.


Rok 2015

Szkolenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

(2015-12-01 15:27 przez Damian Wiśniewski)

W dniach 23 i 24 listopada 2015 r. w ośrodku „Wilga” w Górznie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pt. „Ewaluacja Programu w perspektywie 2014-2020 – źródła danych i ich wykorzystanie w ewaluacji, w szczególności w badaniach z zastosowaniem metod kontrfaktycznych”.

Pierwszy dzień miał charakter wykładowy, w którym przedstawiono szereg ciekawych zagadnień dotyczących definicji, celów, typów i kryteriów ewaluacji oraz wybranych metod ilościowych i jakościowych, w tym metod kontrfaktycznych. W drugim dniu przeprowadzono warsztaty z zakresu planowania i przygotowania wybranych elementów zamówienia na badania ewaluacyjne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

W szkoleniu uczestniczyli członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020. Szkolenie przeprowadzili eksperci z Fundacji IDEA Rozwoju Pan Stanisław Bienias i Pan Rafał Trzciński.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział.


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

(2015-11-10 15:06 przez Damian Wiśniewski)

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje dwudniowe szkolenie pt. „Ewaluacja Programu w perspektywie 2014-2020 – źródła danych i ich wykorzystanie w ewaluacji, w szczególności w badaniach z zastosowaniem metod kontrfaktycznych”.

Celem szkolenia będzie wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zwiększenia roli i użyteczności ewaluacji w procesie decyzyjnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w umiejętności wykorzystywania podejścia kontrfaktycznego w badaniach ewaluacyjnych.

Data i miejsce spotkania

Szkolenie odbędzie się:

23-24 listopada 2015 r. w Ośrodku WILGA, ul. Leśna 12 w Górznie

Wyjazd autokarem sprzed Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 w Toruniu o godz. 08:00 w dniu 23.11.2015 r.

Powrót autokarem sprzed Ośrodka WILGA, ul. Leśna 12 w Górznie o godz. 15:00 w dniu 24.11.2015 r.

Uczestnicy spotkania

Szkolenie skierowane jest do członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 

Program

Program spotkania znajduje się tutaj.

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Telefon:

(56) 62 18 695, (56) 62 18 649


Spotkanie inauguracyjne Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

(2015-10-27 10:06 przez Damian Wiśniewski)

10 września 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie inauguracyjne Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WK-P 2014-2020).

Członkom Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 wręczono nominacje a następnie przedstawiono rolę i zadania dla Grupy w procesie wdrażania Programu  oraz organizację jej prac. Uczestnicy spotkania wysłuchali również prezentacji projektu Planu Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020, która pozwoliła przybliżyć członkom Grupy jego zawartość wraz z planem finansowym. Przedstawiony został zarys badań ewaluacyjnych wraz z harmonogramem ich realizacji. Na zakończenie członkowie Grupy zapoznali się z procedurą zatwierdzania Planu ewaluacji oraz jego monitorowania i aktualizacji.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.


Uchwały dotyczące Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

 • Uchwała Nr 38/1719/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 10/376/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 34/1648/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 11/426/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 30/1375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 3/66/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 22/779/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 11/345/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 44/1555/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała nr 32/1085/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)